Watervitalisatie

Water is ons belangrijkste voedingsmiddel. Voldoende water drinken is een belangrijk onderdeel van een goede verzorging van onze gezondheid. Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het water belangrijk. De kwaliteit is niet alleen afhankelijk van de chemische samenstelling maar ook van de energetische samenstelling. Drinkwater uit de natuur bevat veel energie doordat het is bewerkt door zonlicht, het aardmagneetveld, de atmosfeer en beweging. Dit vitale water geeft veel energie af aan ons lichaam en activeert daardoor alle lichaamsfuncties. Water uit de kraan en uit verpakkingen bevat weinig energie door de onnatuurlijke winning, bewerking, opslag en transport. Dit avitale water geeft te weinig energie af aan ons lichaam en verzwakt daardoor alle lichaamsfuncties. Watervitalisatie herstelt het tekort aan energie in het water. Het drinken van gevitaliseerd water is belangrijk voor het behoud en herstel van onze gezondheid.


Water vitaliseert de mens


Water is vloeibare energie

Water is veel meer dan de chemische formule H2O kan beschrijven. Scheikundig gezien bestaat water uit een grote hoeveelheid watermoleculen. Elk molecuul is samengesteld uit twee waterstofatomen (H) en een zuurstofatoom (O). Natuurkundig gezien bestaat water uit energie. Watermoleculen bestaan door de aantrekkingskracht tussen de positief geladen waterstofatomen en het negatief geladen zuurstofatoom. Deze atomen bestaan uit energie: elektrische ladingen, magneetvelden en licht. De atoomkern bevat neutronen en positief geladen protonen. Om de kern heen circuleren de negatief geladen elektronen. Het stromen van de elektrische ladingen genereert continu magneetvelden. Daarnaast is een atoom voor ruim 99% gevuld met lichtenergie, de zogenaamde fotonen. Water bestaat door de natuurkundige processen van deze verschillende soorten energie tussen al zijn atomen en moleculen.

Water functioneert door energie

Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit water en is afhankelijk van de werking van water. In organismen is water een universeel oplosmiddel en transportmedium. Hierdoor speelt het een belangrijke rol bij alle chemische stofwisselingsprocessen. Alle functies van water zijn het resultaat van de continue activiteit van de elektrische ladingen, magneetvelden en fotonen in water. De chemische functies van water zijn in essentie energetische processen. De werking van water is dan ook afhankelijk van zijn energetische samenstelling.

Water regenereert door energie

Sinds miljoenen jaren is de hoeveelheid water op aarde hetzelfde. Water transporteert continu alle voor het leven benodigde stoffen door de hele natuur. Ook de afvalstoffen van biologische processen lossen op in water. Toch verschijnt het water in de natuur altijd weer zuiver en vol energie aan het aardoppervlak. Het regeneratievermogen van water lijkt onuitputtelijk. Dit herstelvermogen van water is afhankelijk van zijn energetische samenstelling.

Water neemt energie op uit de natuur

De energetische samenstelling van water is afhankelijk van de inwerking van natuurlijke energie. Er is namelijk continu een uitwisseling van energie tussen water en de natuur. Voor de opname van energie beschikt water over deze energetische eigenschappen:

 • Water absorbeert zonlicht
 • Water absorbeert het aardmagneetveld
 • Water absorbeert energie in de atmosfeer
 • Water is altijd in beweging
 • Water vormt geordende structuren
 • Water heeft een geheugen

Water slaat energie op

De opgenomen energie uit de natuur wordt door water opgeslagen. Hierdoor is water samengesteld uit deze energetische componenten:

 • fotonen
 • elektrische en magnetische energie
 • een energetische structuur
 • energetische informatie

Water geeft energie af aan ons lichaam

Er is niet alleen een continue uitwisseling van energie tussen de natuur en water maar ook tussen ons drinkwater en ons lichaam. Water geeft zijn fotonen, energie, structuur en informatie af aan ons lichaam. Met deze afgifte van energie onderhoudt water de energie van ons lichaam. Onze lichaamsenergie bestaat uit elektrische ladingen, magneetvelden en licht.

Water activeert de energetische functies van ons lichaam

Water drinken heeft veel meer functies dan het aanvullen van de H2O moleculen in het lichaam. Ons drinkwater heeft in ons lichaam niet alleen chemische functies maar ook energetische functies. De afgifte van de energie van water activeert alle energetische processen van ons lichaam. Dit zijn de processen van onze lichaamsenergie in alle atomen, moleculen, cellen, weefsels en organen.

Water activeert de energetische functies van de watermoleculen in ons lichaam

In het bijzonder activeert ons drinkwater de energetische kwaliteit en werking van alle watermoleculen en vloeistoffen in ons lichaam. Van alle moleculen in ons lichaam is 99 % een watermolecuul. Het volume van ons lichaam bestaat voor ongeveer 60 % uit water. Bij een gewicht van 70 kilogram komt dit neer op 42 liter water. Dit is als volgt verdeeld: 5 liter in het bloed, 12 liter in de weefsels tussen de lichaamscellen en 25 liter in de lichaamscellen. Alle processen in het lichaam voltrekken zich in een waterige omgeving. Hier zorgt water voor een energetische activatie van alle processen.

Watervitalisatie

De natuur vitaliseert het water


Water absorbeert zonlicht

In de natuur wordt water langdurig bewerkt door zonlicht. Zowel het vloeibare water in zeeën, rivieren en planten als het gasvormige water in de lucht en het vaste water in sneeuw en ijs. Watermoleculen functioneren als accu's die zonlicht opnemen, opslaan en afgeven. De zon laadt watermoleculen op met fotonen en draagt de informatie van zijn trillingen over. De lichtenergie transformeert in elektrische energie, beweegt het water en structureert de waterclusters.

Water absorbeert het aardmagneetveld

In de natuur wordt water continu bewerkt door het aardmagneetveld. Het magneetveld van de aarde versterkt de kracht en werking van de magneetvelden van water. Het aardmagneetveld activeert de energie in water, richt de magneetveldpolen, structureert de waterclusters en draagt de informatie van zijn trillingen over.

Water absorbeert energie in de atmosfeer

In de natuur wordt water continu bewerkt door de atmosfeer. Over de hele aardbol bliksemt het elke seconde gemiddeld 50 tot 100 keer. Deze bliksemontladingen dragen elektrische ladingen over op de watermoleculen in de lucht. Watermoleculen zijn gevoelig voor elektrische en magnetische velden door hun elektrische dipooleigenschap. Die ontstaat doordat de elektronen van een watermolecuul ongelijk verdeeld zijn, waardoor de ene zijde van het molecuul licht negatief geladen is en de andere kant licht positief.

Water is altijd in beweging

In de natuur is water altijd in beweging. Deze beweging varieert van de trillingen van een watermolecuul tot de golven in een oceaan. Alle bewegingen van water genereren energie, mechanische energie. Watermoleculen nemen de energie en informatie op van al hun eigen trillingen en bewegingen.

Water vormt geordende structuren

In de natuur voegen watermoleculen zich samen tot grote groepen geordende moleculen, de zogenaamde waterclusters. Door de dipooleigenschap trekken ze elkaar aan en plakken aan elkaar vast. De structuur van de waterclusters is afhankelijk van de energetische kwaliteit van het water. Watermoleculen met een optimale energetische samenstelling vormen samen hexagonale waterclusters. Water met deze symmetrische zeshoekige structuur heeft een optimale functie.

Water heeft een geheugen

In de natuur neemt water continu informatie op van alle energie en materie waarmee het in contact komt. Watermoleculen functioneren als computers die eindeloos veel informatie kunnen opnemen, opslaan en afgeven. De informatie wordt opgeslagen in de structuur van de waterclusters. Water slaat niet alleen de harmonische informatie van de natuur op maar ook de disharmonische informatie van kunstmatige invloeden. Het aardmagneetveld en beweging kunnen deze informatie uitwissen.

Drinkwater in de natuur is rijk aan energie

Als we in de natuur leven dan komt ons drinkwater direct uit een natuurlijke waterbron. Als oppervlaktewater of bronwater komt het zelfstandig aan het aardoppervlak en is daar voor mensen goed bereikbaar. Water in de natuur heeft de natuurlijke energie optimaal opgenomen en bevat daardoor veel levenskracht. We noemen dit vitaal water of 'levend' water. Vitaal water is samengesteld uit deze componenten:

 • veel fotonen
 • veel elektrische en magnetische energie
 • een geordende energetische structuur
 • harmonische energetische informatie

Water met deze natuurlijke energetische kenmerken is water met een goede energetische kwaliteit. Dit water voorziet in de behoefte van ons lichaam.

Energierijk drinkwater activeert alle lichaamsfuncties

Vitaal water geeft veel fotonen, energie, ordening en harmonische informatie af aan ons lichaam. Dit zorgt voor een energetische activatie van alle lichaamsfuncties. Energierijk water is in staat om al zijn functies in ons lichaam goed uit te voeren. Het drinken van vitaal water is nodig om gezond te blijven en om de gezondheid te herstellen.

Drinkwater uit de kraan en uit verpakkingen is arm aan energie

In onze onnatuurlijke leefomgeving komt het drinkwater uit de kraan en uit verpakkingen. Dit water ontstaat door een onnatuurlijke winning, bewerking, opslag en transport. Hierdoor heeft het water weinig natuurlijke energie opgenomen en bevat het weinig levenskracht. Daarnaast is dit water belast met veel kunstmatige energetische invloeden zoals kunstlicht, kunstmatige elektromagnetische velden en de disharmonische informatie van kunstmatige stoffen. We noemen dit avitaal water of 'dood' water. Avitaal water is samengesteld uit deze componenten:

 • weinig fotonen
 • weinig elektrische en magnetische energie
 • een ongeordende energetische structuur
 • disharmonische energetische informatie

Water met deze onnatuurlijke energetische eigenschappen is water met een slechte energetische kwaliteit. Dit water voorziet niet in de behoefte van ons lichaam.

Energie-arm drinkwater verzwakt alle lichaamsfuncties

Avitaal water geeft weinig fotonen, energie, ordening en harmonische informatie af aan ons lichaam. Daarnaast geeft het wel zijn chaotische structuur en disharmonische informatie af. Dit zorgt voor een energetische remming van alle lichaamsfuncties. Energie-arm water is niet in staat om al zijn functies in ons lichaam goed uit te voeren. Het drinken van avitaal water verzwakt onze gezondheid en is een oorzaak van ziekte.

Watervitalisatie herstelt avitaal water


Watervitalisatie herstelt ons energie-arme drinkwater

Natuurgetrouwe watervitalisatie bewerkt het drinkwater op dezelfde wijze als de natuur dit doet. De apparatuur produceert daarom energie met deze kwaliteiten:

 • Licht dat identiek is aan zonlicht.
 • Een magneetveld dat identiek is aan het aardmagneetveld.
 • Een vortex die identiek is aan de bewegingen van water in de natuur
 • Harmonische informatie naar keuze, zoals edelstenen en homeopathische middelen

De bewerking van water met deze natuuridentieke energie geeft het water licht, energie, ordening en harmonische informatie. Het wist ook de disharmonische informatie uit het water. Hierdoor transformeert avitaal water zich in vitaal water. Dit gevitaliseerde water heeft dezelfde levenskracht als water dat direct uit een natuurlijke bron komt en werkt daardoor in ons lichaam op dezelfde manier. Het drinken van gevitaliseerd water bevordert het behoud van een goede gezondheid en het herstel bij ziekte.

Watervitalisatie is zichtbaar aan het water

Met een microscoop is de energetische bewerking van water zichtbaar aan de structuur van een bevroren waterdruppel.


Watervitalisatie

Links: een waterdruppel uit de waterleiding met een ongeordende, chaotische structuur. Rechts: een waterdruppel uit de waterleiding met een geordende hexagonale structuur na 10 minuten vitaliseren met een UBS 315. Deze watermoleculen vormen samen weer hun natuurlijke structuur door de inwerking van het natuuridentieke licht en magneetveld.

Gevitaliseerd water drinken is zichtbaar aan het bloed

Met een microscoop is de werking van gevitaliseerd water zichtbaar aan de verdeling van rode bloedcellen in een druppel bloed.


Watervitalisatie

Links: een druppel bloed met een klontering van rode bloedcellen. Deze klonten in het bloed zijn tegenwoordig bij de meeste mensen aanwezig en kunnen veel verstoringen van de gezondheid tot gevolg hebben. Rechts: een druppel bloed van dezelfde persoon met een ideale verdeling van rode bloedcellen, 20 minuten na het drinken van met de UBS 315 gevitaliseerd water. De vloeibaarheid van bloed herstelt zich door de inwerking van vitaal water.Watervitalisatie
herstelt avitaal water

« Terug naar overzicht